دستگاه سنگ مصنوعی تک ایستگاهه

 • فیدر
 • انتقال مواد میکس شده به میکسر
 • میکسر
 • تزریق
 • میز انتقال قابب
 • انتقال تولید از طریق تزریق به بیرون
 • میز ویبره ۱۰۸ نیوتن و قابل تنظیم میز انتقال قالب تزریق
 • تولید روزانه  500 مترمربع
 • فیدر
 • انتقال مواد میکس شده به میکسر
 • میکسر
 • تزریق
 • میز انتقال قابب
 • انتقال تولید از طریق تزریق به بیرون
 • میز ویبره ۱۰۸ نیوتن و قابل تنظیم میز انتقال قالب تزریق
 • تولید روزانه  500 مترمربع