اس 12 بی

 • با سیستم عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی
 • برق مصرفی:٨٠-٠ و ١٠۴٠ ولت
 • ه عدد موتور جمعا به قدرت ٠/٥, اسب بخار
 • مجهز به ویبره طرفه
 • مجهز به سیلو به ظرفیت یک متر مکعب برای تغذیه قالب
 • زمان تولید :١٠٠ عدد بلوک در هرگورس
 • با سیستم عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی
 • برق مصرفی:٨٠-٠ و ١٠۴٠ ولت
 • ه عدد موتور جمعا به قدرت ٠/٥, اسب بخار
 • مجهز به ویبره طرفه
 • مجهز به سیلو به ظرفیت یک متر مکعب برای تغذیه قالب
 • زمان تولید :١٠٠ عدد بلوک در هرگورس