الویتور

  • قابلیت چیدمان 10 عدد پالت با فاصله 5 سانتی متری در قفسه دستگاه
  • قطع کن اتوماتیک
  • تابلو برق مجزا
  • قابلیت چیدمان 10 عدد پالت با فاصله 5 سانتی متری در قفسه دستگاه
  • قطع کن اتوماتیک
  • تابلو برق مجزا