در سبلان ، شما آنچه مهم است را ایجاد می کنید - خواه شغل مورد نظر شما باشد ، مهارت های حیاتی کار ، روابط قوی یا فناوری های جدید دیجیتال.
در سراسر جهان کارهای بزرگی برای انجام زیرساخت های حیاتی ، تقویت اقتصاد محلی ، تأمین تقاضای انرژی و انجام کار توسط مردم ما انجام شده است.

جهت درخواست شغل لطفا فرم زیر را پر کنید