نمونه سنگ های پلیمری مورد استفاده برای نما

کفپوش سبلان تبریز

کف پوش سبلان تبریز نوع1

کف پوش سبلان تبریز نوع 2